Mobile Saunaer

Teltsaunaer

I 2010 anskaffede Det Danske Saunaselskab sig, med hjælp fra Tuborgs Grønne Fond, en ægte finsk teltsauna med plads til 6 personer. Den blev en stor succes, og var på de første 18 mdr. i brug gennemsnitligt en gang månedligt. Men til stor ærgrelse for medlemmerne Vest for Storebælt, var det en bekostelig affære, at hente og bringe teltsaunaen, som skal transporteres med en varebil eller en trailer.
I 2012 anskaffede vi så teltsauna nr. 2, også med støtte fra Tuborgs Grønne Fond. Den ligger klar til brug i Gjern nær Silkeborg. Begge teltsaunaer kan lejes af selskabets medlemmer på uge/weekend basis.
Se lejebetingelser og priser længere nede på siden!

Bestilling kan ske enten på vores e-mail adresse (se “Om os”) eller ved at benytte kontaktformularen i bunden af siden.

Se hvordan du samler teltsaunaen her!

Mobilsaunaen “Birkely”

I 2015 anskaffede vi en brugt skurvognstrailer, som vi brugte 2 ½ år på at bygge om til en mobil sauna med økonomisk hjælp fra Tuborgs Grønne Fond og Friluftsrådet, og praktisk hjælp fra alle bestyrelsesmedlemmerne og Dansk Tæppe og Gulvservice.
Den blev indviet i efteråret 2017 og har allerede været i brug mange gange.
Den kan trækkes af de fleste mellemstore og store personbiler (vægt 900 kg).
Se lejebetingelser og priser længere nede på siden!

Tak til Friluftsrådet og Tuborgs grønne fond for at have støttet vores projekt.

Så nemt er det at sætte en teltsauna op!
Priser på leje:
Teltsauna koster i hverdage (mandag-torsdag) 500,- kr.

Teltsauna koster i hverdage (fredag-søndag) 500,- kr.

Mobilsauna koster i dagsleje (mandag-torsdag) 1500,- kr. pr. døgn

Mobilsauna koster i weekenden (fredag-mandag) 3000,- kr.

Se nærmere under lejebetingelser.

Lejebetingelser teltsauna
Lejebetingelser for leje af Det Danske Sauna Selskabs Teltsaunaer.

Teltsaunaen må kun benyttes til almennyttige formål, som kan være med i udviklingen af folks bevidsthed om Saunakulturen, samt være med til, at skabe yderligere interesse i lokalområderne. Teltsaunaen kan kun benyttes af medlemmer af Det Danske SaunaSelskab.

§1 – Anvendelse

Nedenstående lejebetingelser finder anvendelse på leje af Teltsauna fra udlejer, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem lejer og udlejer.

§2 – Transport/opstilling af telt

Lejer sørger for transporten af det lejede fra Det Danske Saunaselskabs lager til den anførte adresse.

 §3 – Ansvar

Så længe det lejede er i lejers varetægt, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Lejer er også ansvarlig for skader, der tilføjes det lejede af tredjemand, uansat under hvilke omstændigheder skaden indtræder.

Reparationer af skader på det lejede udføres på udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst af det lejede samt skader, der ikke kan repareres, skal det lejede erstattes svarende til dets nyværdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Eventuelle skader i terrænoverfladen, som pløkhuller og hjulspor er lejers ansvar. Lejer er pligtig til at underrette udlejer om forholdene på opstillingsstedet, idet udlejer ikke undersøger forholdene inden levering af det lejede. Det er derfor lejers ansvar, at udlejer er blevet informeret om forhold, der kan have betydning for transport, opstilling og nedtagning.

Det lejede må ikke fremlejes eller lånes ud af lejer til tredjemand udenudlejers skriftlige accept heraf.

§4 – Fejl og mangler

Lejer har pligt til at undersøge det lejede ved modtagelsen. I tilfælde af fejl og mangler skal udlejer underrettes omgående. Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer anerkendes ikke.

§5 – Anvendelse og opbevaring af det lejede

TeltSaunaen skal være tillukket, når den ikke benyttes. Teltdugen skal beskyttes mod skarpe kanter, og der må ikke opsættes klistermærker, tape eller andet på de lejede genstande.

§6 – Ansvar overfor offentlige myndigheder

Ansvar overfor offentlige myndigheder vedrørende brug af det lejede påhviler alene lejer. Lejer er selv forpligtet til at indhente tilladelser, hvor dette er påkrævet. For arrangementer, der planlægges på offentlig plads eller vej, (herunder også private veje!) skal politiets tilladelse indhentes. Ved skade på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og pløkkernes opsætningsareal.

§7 – Lejeperiode

Lejeperioden for teltet er :

Fredag kl. 12.00 til mandag kl. 12.00

Mandag kl. 12.00 til fredag kl. 12.00

Prisen for hver lejeperiode er kr. 500.-

§8 – Betaling

Lejeafgiften og depositummet betales ved bankoverførsel mindst 4 bankdage før afhentningen.

§9 – Misligholdelse

Udlejer har ret til uden varsel at ophæve lejeaftalen, såfremt der udvises væsentlig misligholdelse fra lejerens side.

Værdien af evt. skader eller mangler fratrækkes ved tilbagebetalingen af depositummet, hvis lejer ikke selv erstatter disse før returneringen.

§10 – Forsikring

Lejer opfordres til at undersøge, om deres almindelige forsikring dækker eventuelle skader på de lejede genstande.

11 – Afhentning og tilbagelevering

Lejer skal selv stå for afhentning og returnering inkl. læsning og aflæsning fra det lager, teltsaunaen opbevares i. Alle delene skal anbringes samme sted som ved afhentningen. Efter tilbageleveringen skal lejer underrette udlejer om, at det lejede er på plads og i orden. Er der opstået mangler eller skader, skal dette meddeles samtidig.

Lejebetingelser Birkely - mobilsauna
Lejebetingelser for leje af Det Danske Sauna Selskabs Mobilsauna.

§1 – Anvendelse

Mobilsaunaen må kun benyttes til almennyttige formål, som kan være med i udviklingen af folks bevidsthed om saunakulturen, samt være med til, at skabe yderligere interesse i lokalområderne. Mobilsaunaen må kun benyttes af medlemmer af Det Danske Saunaselskab. Medlemskab kan opnås ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten, som findes på hjemmesiden og indbetaling af det til enhver tid gældende årskontingent.

Nedenstående lejebetingelser finder anvendelse på leje af Mobilsauna fra udlejer, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem lejer og udlejer.

§2 – Transport/klargøring af mobilsauna

Lejer sørger for transporten af det lejede fra Det Danske Saunaselskabs lager til den ovenfor anførte adresse og retur. Hvis lejer ikke er i stand til selv at hente/bringe mobilsaunaen, kan der aftales transport til statens høje km takst for det gældende år. Efter tilbageleveringen skal lejer underrette udlejer om, at det lejede er på plads og i orden. Er der opstået mangler eller skader, skal dette meddeles samtidig.

§3 – Ansvar

Så længe det lejede er i lejers varetægt, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Lejer er også ansvarlig for skader, der tilføjes det lejede af tredjemand, uanset under hvilke omstændigheder skaden indtræder.

Reparationer af skader på det lejede udføres på udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst af det lejede samt skader, der ikke kan repareres, skal det lejede erstattes svarende til dets nyværdi.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede.

Eventuelle skader i terrænoverfladen, som støttebens huller og hjulspor er lejers ansvar.

Lejer er pligtig til at underrette udlejer om forholdene på opstillingsstedet, idet udlejer ikke undersøger forholdene inden levering af det lejede. Det er derfor lejers ansvar, at udlejer er blevet informeret om forhold, der kan have betydning for transport, opstilling og returnering.

Det lejede må ikke fremlejes eller lånes ud af lejer til tredjemand uden udlejers skriftlige accept heraf.

§4 – Fejl og mangler

Lejer har pligt til at undersøge det lejede ved modtagelsen. I tilfælde af fejl og mangler, skal udlejer underrettes omgående. Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes mobilsaunaen som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer anerkendes ikke.

§5 – Anvendelse og opbevaring af det lejede

Mobilsaunaen skal være tillukket, når den transporteres og i øvrigt ikke benyttes.

Mobilsaunaen skal udluftes og rengøres efter brugen, og der må ikke opsættes klistermærker, tape eller andet på de lejede genstande, se i øvrigt den medleverede manual, som skal følges nøje. Der må ikke transporteres andet i mobilsaunaen end det i forvejen monterede udstyr. F.eks. skal evt. tilkøbt brænde transporteres i den trækkende vogn.

§6 – Ansvar overfor offentlige myndigheder

Ansvar overfor offentlige myndigheder vedrørende brug af det lejede påhviler alene lejer. Lejer er selv forpligtet til at indhente tilladelser, hvor dette er påkrævet.

For arrangementer, der planlægges på offentlig plads eller vej, (herunder også private veje!) skal politiets tilladelse indhentes.

Ved skade på personer eller ting, der befinder sig i eller ved mobilsaunaen, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor installationer, så som luftledninger, vejskilte eller lignende, der måtte befinde sig i mobilsaunaens opsætningsareal.

§7 – Lejeperiode

Lejeperioden for mobilsaunaen er (der kan dog aftales specielle lejeperioder efter behov):

Dagsleje går fra dag kl. 12.00 til sidste dag kl. 12.00

Weekender fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 12.00

Prisen for hver lejeperiode dagsleje er kr. 1.500.- per døgn.

Prisen for lejeperioden for weekend er kr. 3.000,-

NB: Af forsikringsmæssige årsager udlejes kun til medlemmer!

§8 – Betaling

Lejeafgiften plus evt. tilkøb og depositummet betales via bankoverførsel 4 bankdage før afhentningen.

Værdien af evt. skader eller mangler fratrækkes ved tilbagebetalingen af depositummet, hvis lejer ikke selv erstatter disse før returneringen.

§9 – Misligholdelse

Udlejer har ret til uden varsel at ophæve lejeaftalen, såfremt der udvises væsentlig misligholdelse fra lejerens side.

§10 – Forsikring

Lejer opfordres til at undersøge, om deres almindelige forsikring dækker eventuelle skader på de lejede genstande. (Under transporten dækker kun den trækkende bils ansvarsforsikring! Dog har Saunaselskabet tegnet en kasko forsikring, der dækker skader ved brand, tyveri el.lign.)

Lej vores teltsauna eller mobil sauna her!

Ønsker at leje:

9 + 12 =